: لیست طرح پژوهشی واریز مبلغ پیش پرداخت و شروع زمان اجرای طرح - طرح پژوهشی بررسی فصل اول و دوم توسط ناظران - طرح پژوهشی بررسی گزارش نهایی طرح توسط ناظران - طرح پژوهشی تصفیه حساب با مجری - طرح پژوهشی خاتمه یافته - طرح فناورانه واریز مبلغ پیش پرداخت و شروع زمان اجرای طرح - طرح فناورانه بررسی فصل اول و دوم توسط ناظران - طرح فناورانه بررسی گزارش نهایی طرح توسط ناظران - طرح فناورانه تصفیه حساب با مجری - طرح فناورانه خاتمه یافته - طرح کمیته اخلاق انجام اصلاحات - طرح کمیته اخلاق تایید یا رد طرح - طرح کمیته اخلاق خاتمه -
جزئیاتردیفکد رهگیرینام مجرینام خانوادگی مجریعنوانجایگاهوضعیتتاریخ وضعیتنام سیستم
Top